Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

HukukiBot tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu sebeple işbu “Kullanıcı ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni” ile sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca ve diğer ilgili mevzuatlar gereği bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.


Bu aydınlatma metni, www.hukukibot.com internet sitesi üzerinden verilen hizmete başvuran, kullanan, üye olan, ziyaret eden, üçüncü kişiler vasıtasıyla veya HUKUKİ BOT aracılığıyla ya da HUKUKİBOT’un iştiraklerinden alınan her türlü hizmeti satın alınan, erişen, öneri, destek, başvuru, bilgi, kullanım, şikâyet talepleri için herhangi bir iletişim aracılığıyla iletişime geçen kişilerin kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi, işlenen verilerin güvenli bir şekilde barındırılması ve hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığının bilgisinin verilmesi için tarafınızı aydınlatmak için hazırlanmıştır.


Önemle belirtmek gerekir ki, kural olarak açık rızanın alınmasının gerektirdiği hallerde tarafınızdan mutlaka açık rıza alınmaktadır; ancak KVK Kanunu kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza ise “www.HukuukiBot” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Toplanması


Yöntemler:


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak açık rıza olmadan veri işlemenin mümkün olmadığı hallerde açık rıza alınarak diğer hallerde açık rıza aranmaksızın sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.


• www.hukukibot.com internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKİBOT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesapları üzerinden her türlü abonelik hizmeti, ürün satın alınması, üye olunması ve/veya her türlü form aracılığıyla bilgi doldurulması vasıtasıyla


• E-posta adresleri, kısa mesajlar, application mesajları, bildirimler vs. vasıtasıyla yapılan başvuru, alım talebi, şikâyet, öneri, talep, istek, destek vs. her türlü belge ve kayıt doldurulması, iletilmesi vasıtasıyla


• HUKUKİBOT bünyesinde ya da bünyesinde olmaksızın üçüncü kişiler tarafından satış ve pazarlama kapsamında ilgili çalışanla, çağrı merkezi vasıtasıyla


• İmzalanan, fiziki teslim edilen, her türlü iletilen sözleşme, belge, evraklar vasıtasıyla


• Hizmet verilen ya da hizmet alınan kişiler, şirketler, iş ortakları, tedarikçiler, bankacılık işlemleri, mobil bankacılık uygulamaları vs. vasıtasıyla,


• Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin amaca uygun olarak ve mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde sözlü veya elektronik olarak işlemekteyiz.


İşlenen Kişisel Veriler:


Tarafınızdan doğrudan ya da HUKUKİBOT’a erişiminizi ve kullanımınızı çalıştığınız veya bağlı olduğunuz kuruluştan alıyorsanız topladığımız kişisel bilgiler şu şekildedir;


• Müşteri desteğine gönderdiğiniz bilgiler dahil olmak üzere bize sağladığınız yorumlar, sorular, geri bildirimler ve diğer bilgiler ve/veya internet sitesini kullanırken kişiselleştirdiğiniz ilgi alanları, tercih ettiğiniz dil, iletişim tercihleriniz gibi internet sitesinde sizin inisiyatifinize bırakılan alanlardaki seçimlere ilişkin bilgiler,


Yukarıdaki hususlara ek olarak tarafınızdan doğrudan topladığımız kişiler bilgileriniz şu şekildedir;


• Çağrı merkezi ses kayıtları, çağrı merkezi konuşma kayıtları vs. çağrı merkezi ile iletişime geçilirken kullanılan talep ve şikâyet bilgileriniz.


Kişisel İşlenme Amaçları


KVKK Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuat uyarınca hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru, güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar gereği işlenmektedir.


Aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.


Açık rızanın alınması halinde

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,


• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,


• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,


• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Kişisel verilerinizi başkaca işleme amaçlarımız ise şu şekildedir;


• Abonelerin, kullanıcıların, üyelerin, ziyaretçilerin, kurumsal abonelerin verilen hizmeti ifa edebileceği internet sitesine erişiminin ve bu erişime ilişkin güvenliğin sağlanabilmesi,


• www.hukukibot.com internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKİBOT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması,


• Hizmeti ve diğer ürünlerimizin, etkinliklerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirmesi ve yeni ürünler, hizmetler, avantajlar ve hizmet modellerinin oluşturulması,


• Ar-Ge aşamasındaki uygulamaların geliştirilmesi ve bu ürünün pazarlanması,


• Hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet kontrolü sağlanması, hizmet ve diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili değişiklikler, güncellemeler ve diğer duyurular hakkında bilgi verilmesi,


• Hizmet ve ilgi alanlarınızla ilgili hedefli reklamlar, promosyon mesajları, bildirimler ve diğer bilgilerin sunulması, HUKUKİBOT’nin, iştiraklerin ve sponsorlar gibi üçüncü tarafların ürünleri, etkinlikleri ve hizmetleri hakkında size promosyon mesajları ve diğer bilgilerin sağlanması,


• Kullanıcı testleri ve anketlerinin yanı sıra çizimlere, çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılıma davet etme,


• Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,


• Hukuki süreçlerin takibinin yapılması, yetkili kişi, kurum ve kurulara bilgi sağlanması, mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,


• İş faaliyetlerinin yürütülmesi, ortaklarıyla veri paylaşılmasının zorunlu olması, iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin süreçlerin takibi,


• HUKUKİBOT’un şirket içi güvenliğinin sağlanması, risk yönetiminin yapılması, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, etik faaliyetlerin yürütülmesi,


• Hediye, promosyon vs. gönderilmesi,


• Kayıt, belge ve evrakların düzenlenmesi, saklanması, arşivlenmesi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,


• Talep, şikâyet, öneri, destek süreçlerinin takibi, karşılanması, yönetilmesi


• Satış ve sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,


• E-posta (ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderilmesi,


• Pazarlama analiz çalışmaları, satış ve piyasa yorumlama, yönetimsel analizler, site kullanımının yorumlanması, istatistiki verilerin hazırlanması, takibi, yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması


HUKUKİBOT, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. KVKK Kanununda yer alan açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz HUKUKİBOT tarafından aktarılabilmektedir.


Kanunun genel ilkeleri ile ilgili maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde


• HUKUKİBOT kişisel verileri, iş ortakları, hizmet aldıkları, tedarikçiler, bankalar, danışmanlık alınan hizmet firmaları ile tarafınıza verilen hizmetin gerçekleştirilmesini yerine getirilmesini temin etmek, depolama hizmeti almak, (Amazon, Google vs. bulut hizmetleri) sunucu, hosting hizmeti almak, güvenlik önlemleri almak, pazarlama faaliyeti için geçilen iletişimde çeşitli kanalları kullanmak, alım satıma ilişkin finansal süreçleri yönetmek, server hizmeti almak amaçlarıyla yukarıda belirlenen amaçlar dahilinde aktarımın gerekli olduğu durumlarla sınırlı olarak; yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.


• HUKUKİBOT kişisel verileri ortakları ile, ticari faaliyetlerine ilişkin strateji, hukuki süreç takibi, iş geliştirme, analiz ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak; yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.


• HUKUKİBOT kişisel verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etmesi durumunda bu amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.


• HUKUKİBOT kişisel verileri, yetkili özel hukuk kişileri ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.


HUKUKİBOT, bu doğrultuda KVK Kanunu’nun öngörülen düzenlemelerine uygun hareket etmektedir. HUKUKİBOT tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

KVK Kanunu Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar


KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:


• Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,


• Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,


• Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,


• Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,


• Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.


• Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.


• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,


• İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,


Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize www.hukukibot.com adresinden, info@hukukibot.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme


HUKUKİBOT olarak internet sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Nasıl etkileşim kurduğunuza bağlı olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere çerezler vasıtasıyla sunucularımız, çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımı aracılığıyla aşağıdaki verileri toplayabilir. Tercihlerinizi ve ayarlarınızı saklamak, oturum açmanıza yardımcı olmak, hedefli reklamlar sağlamak ve site işlemlerini analiz etmek için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanabiliriz. Bu metin kapsamında açık rızanız alınmış olarak kişisel verileriniz çerezlere kaydedilebilmektedir, açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlere son vermek isterseniz, yukarıda yer alan kanallar vasıtasıyla açık rızanızı geri alabilirsiniz.


Daha fazla bilgi için www.HukukiB bulunan çerez politikasına bakabilirsiniz. Genellikle, internet sitelerimizin kullandığı çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz. Kural olarak çerez teknolojisi bize, sadece anonim veriler sağlamaktadır. Bununla birlikte açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek isterseniz, yukarıda yer alan kanallar vasıtasıyla açık rızanızı geri alabilirsiniz.


Çerezler vasıtasıyla şu bilgiler kaydedilebilir,


• IP adresi, log kayıtları, kullanıcının internet sitesindeki kullanım kayıtları, giriş bilgileri, izleme geçmişi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi ve cihazınızda kurulu diğer yazılımlar, mobil platform ve benzeri cihaz tanımlayıcı ve diğer teknik tanımlayıcılar gibi bilgisayar, cihaz ve bağlantı bilgileri, hata raporları ve performans verileriniz,


• Kullandığınız özellikler, seçtiğiniz ayarlar, tarih ve saat damgası ve yönlendirme ve çıkış sayfaları, kullandığınız arama terimleri ve hizmette ziyaret ettiğiniz veya aradığınız sayfalar dahil olmak üzere URL tıklama akışı verileriniz gibi kullanım verileriniz,


• Konum duyarlı servisler için daha alakalı içerik sağlamak için cihazınızın bulunduğu bölge, şehir, ilçe bilgileriniz.

Bilgisayarınızda bulunan çerezleri tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebilirsiniz. Ancak, belirli tanımlama bilgilerini engellerseniz, kaydolamayabilir, oturum açamayabilir veya belirli bölümlere erişemeyebilir veya verilen hizmetten tam olarak yararlanamayabilirsiniz.


Yenilikçi hukuki destek uygulamamız HukukiBot'un şu anda geliştirme aşamasında olduğunu siz değerli topluluğumuza bildirmek isteriz. Doğru ve güvenilir hukuki bilgi sağlamak için çaba gösterirken, HukukiBot'un yanıtlarının yapay zeka tarafından oluşturulduğunu ve her zaman kusursuz veya güncel olmayabileceğini unutmamak çok önemlidir.


HukukiBot, kullanıcılara genel hukuki bilgi ve rehberlik bulma konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, yasa ve yönetmeliklerin sürekli değişen doğası, hukuki konuların karmaşıklığı ve yapay zekanın sınırlamaları nedeniyle, HukukiBot tarafından sağlanan bilgilerin mutlak doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti edemeyiz.


Bu nedenle, HukukiBot'un yanıtlarının hukuki tavsiye olarak değerlendirilmemesi veya nitelikli bir avukata danışmanın yerine geçmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Hukuki konular karmaşık olabilir ve yalnızca lisanslı bir profesyonelin sağlayabileceği belirli ayrıntıların ve bireysel koşulların dikkatli bir şekilde analiz edilmesini gerektirir. Bu nedenle, durumunuza uygun kişiselleştirilmiş yasal rehberlik için bilgili bir avukatın tavsiyesine başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.


HukukiBot'un yanıtlarının güvenilirliğini ve kalitesini sağlamak için kapsamlı önlemler almamıza rağmen, sağlanan bilgilerdeki herhangi bir hata, eksiklik veya yanlışlık için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. HukukiBot kullanıcılarının uygulamayı sorumlu bir şekilde kullanmaları, sınırlamalarını anlamaları ve profesyonel hukuk danışmanının yerine geçmediğini kabul etmeleri teşvik edilmektedir.


HukukiBot'un yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeye ve yanıtlarının doğruluğunu artırmaya kararlıyız. Değerli ve güvenilir bir hukuki destek aracı sunmaya çalışırken anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.


HukukiBot ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya geri bildirimde bulunursanız, lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Görüş ve önerileriniz, uygulamamızı iyileştirmemize ve geliştirmemize yardımcı olmak için çok değerlidir.


Topluluğumuzun bir parçası olduğunuz ve olağanüstü bir hukuki destek deneyimi sunmak için çalışırken HukukiBot'u desteklemeye devam ettiğiniz için teşekkür ederiz.


HukukiBot'un geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde ilerleme kaydettikçe bu bildirimin değişebileceğini lütfen unutmayın