Gizlilik Politikası ve KVKK

Gizlilik Politikası ve KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Politikası Hakkında


Kişisel Verilerin Korunması Politikası, HUKUKİBOT tarafından gerçekleştirilmekte olan kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin belirlenmesinde sizlere bilgi sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Politika, bu politikaya atıfta bulunan veya bağlantı veren etkinlikler de dahil olmak üzere web sitelerimizi, uygulamalarımızı ve diğer hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde ve/veya kullandığınızda geçerlidir.


Kısaltmalar ve Tanımlar


Politikada anılan aşağıdaki tanımlar tablodaki anlamları karşılamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKE VE ŞARTLAR


HUKUKİBOT, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını isteyerek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işlemektedir.


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler


Verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmesi


Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması


Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi


Verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması


Verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar


Aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.


Açık rızanın alınması halinde


Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,


İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


Özel nitelikli kişisel veriler yalnızca kişilerin açık rızasının bulunması veya cinsel hayat ve kişisel sağlık verileri dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından ilgili kanunlarda açıkça işlemenin zorunlu tutulması halinde işlenebilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise; ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI


Yöntemler


Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak açık rıza olmadan veri işlemenin mümkün olmadığı hallerde açık rıza alınarak diğer hallerde açık rıza aranmaksızın sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.


www.hukukibot.com internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKİBOT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesapları üzerinden her türlü abonelik hizmeti ve deneme hizmeti ile üye olunması ve/veya her türlü form aracılığıyla bilgi doldurulması ile


E-posta adresleri, hukukibot.com uzantılı mail adresine iletilen mailler, kısa mesajlar, application mesajları, bildirimler vs. vasıtasıyla yapılan başvuru, alım talebi, şikâyet, öneri, talep, istek, destek vs. her türlü belge ve kayıt doldurulması, iletilmesi ile

HUKUKİBOT bünyesinde ya da HukukiBot bünyesinde olmaksızın üçüncü kişiler tarafından satış ve pazarlama kapsamında ilgili çalışanla, çağrı merkezi ile


İmzalanan, fiziki teslim edilen, her türlü iletilen sözleşme, belge, evraklar vasıtasıyla


Hizmet verilen ya da hizmet alınan kişiler, şirketler, iş ortakları, tedarikçiler, bankacılık işlemleri, mobil bankacılık uygulamaları vs. vasıtasıyla,


Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin amaca uygun olarak ve mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde sözlü veya elektronik olarak işlemekteyiz.


Toplanan Kişisel Veriler


Tarafınızdan doğrudan ya da HUKUKİBOT’a erişiminizi ve kullanımınızı çalıştığınız veya bağlı olduğunuz kuruluştan alıyorsanız topladığımız kişisel bilgiler şu şekildedir;


Müşteri desteğine gönderdiğiniz bilgiler dahil olmak üzere bize sağladığınız yorumlar, sorular, geri bildirimler ve diğer bilgiler ve/veya internet sitesini kullanırken kişiselleştirdiğiniz ilgi alanları, tercih ettiğiniz dil, iletişim tercihleriniz gibi internet sitesinde sizin inisiyatifinize bırakılan alanlardaki seçimlere ilişkin bilgiler,


Yukarıdaki hususlara ek olarak tarafınızdan doğrudan topladığımız kişiler bilgileriniz şu şekildedir;


Çağrı merkezi ses kayıtları, çağrı merkezi konuşma kayıtları vs. çağrı merkezi ile iletişime geçilirken kullanılan talep ve şikâyet bilgileriniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


KVKK Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuat uyarınca hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru, güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar gereği işlenmektedir.


Aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.


Açık rızanın alınması halinde

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilmesi için zorunlu olması,


İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Kişisel verilerinizi başkaca işleme amaçlarımız ise şu şekildedir;


Abonelerin, kullanıcıların, üyelerin, ziyaretçilerin, kurumsal abonelerin verilen hizmeti ifa edebileceği internet sitesine erişiminin ve bu erişime ilişkin güvenliğin sağlanabilmesi,


www.hukukibot.com internet sitesi, ileride kurulabilecek diğer internet siteleri ya da HUKUKİBOT adına faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması,


Hizmeti ve diğer ürünlerimizin, etkinliklerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, iyileştirmesi ve yeni ürünler, hizmetler, avantajlar ve hizmet modellerinin oluşturulması,


Ar-Ge aşamasındaki uygulamaların geliştirilmesi ve bu ürünün pazarlanması,


internet sitesi gibi kanallara daha iyi erişebilmenizi sağlamak için teknik sorunlara müdahale etmek, girişi kolaylaştırmak, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulması,


Hizmet kalitesinin artırılması ve hizmet kontrolü sağlanması, hizmet ve diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili değişiklikler, güncellemeler ve diğer duyurular hakkında bilgi verilmesi,


Hizmet ve ilgi alanlarınızla ilgili hedefli reklamlar, promosyon mesajları, bildirimler ve diğer bilgilerin sunulması, HUKUKİBOT’un, ürünleri, etkinlikleri ve hizmetleri hakkında size promosyon mesajları ve diğer bilgilerin sağlanması,


Kullanıcı testleri ve anketlerinin yanı sıra bazı promosyonlara katılıma davet etme,


Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,


Hukuki süreçlerin takibinin yapılması, yetkili kişi, kurum ve kurulara bilgi sağlanması, mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,


İş faaliyetlerinin yürütülmesi, ortaklarıyla veri paylaşılmasının zorunlu olması, iş süreçlerinin iyileştirilmesine ilişkin süreçlerin takibi,

HUKUKİBOT’un şirket içi güvenliğinin sağlanması, risk yönetiminin yapılması, iç denetimlerin gerçekleştirilmesi, etik faaliyetlerin yürütülmesi,


İlgi alanlarınız ve coğrafyanızla ürünlerin daha alakalı hale getirilmesi için özelleştirilmiş içerik ve diğer kişiselleştirmelerin sunulması, kişiye özel içerik sağlanması, internet reklamcılığı, kampanya, çapraz satış gibi kişiye özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,


E-posta doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,


Hediye, promosyon vs. gönderilmesi,


Kayıt, belge ve evrakların düzenlenmesi, saklanması, arşivlenmesi süreçlerinin gerçekleştirilmesi,


Talep, şikâyet, öneri, destek süreçlerinin takibi, karşılanması, yönetilmesi


Satış ve sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,


E-posta (ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderilmesi,


Pazarlama analiz çalışmaları, satış ve piyasa yorumlama, yönetimsel analizler, site kullanımının yorumlanması, istatistiki verilerin hazırlanması, takibi, yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI


Kişisel bilgilerinizi hizmeti sağlamak ve talep ettiğiniz işlemleri yerine getirmek için veya yasal yükümlülüklerimize uymak, ticari ve finansal kayıtların tutulması, anlaşmazlıkların çözülmesi, güvenliğin sağlanması, tespit edilmesi ve önlenmesi gibi diğer temel amaçlar için gerekli olduğu sürece saklarız. Hizmete, kuruluşunuz aracılığı ile bir abonelik edinirseniz, kuruluşunuzun aboneliğinin sona ermesinden sonra sizinle iletişim kurmaya devam etmek için kurumsal iletişim bilgilerinizi saklarız. İşlediğimiz kişisel bilgilere yönelik riske uygun bir güvenlik düzeyi sağlamaya çalışmak için teknik önlemler uyguluyoruz. Kişisel verileriniz, ilgili yasalarda düzenlenen saklama süreleri boyunca tutulmakta olup bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve bu Politikada da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için yasal düzenlemelerde belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ


Kişisel verinin işlenmesine yönelik meşru amaç ortadan kalktığında, ilgili kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir, kişisel verileriniz gelecekte kullanma ihtimalini göz önünde bulundurarak saklanmaz. HUKUKİBOT’un, kişisel verileri silme, yok etme ve anonim hale getirme faaliyetleri İmha Politikasında belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


HUKUKİBOT, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini Politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel bilgileriniz bölgenizde veya HUKUKİBOT’un bağlı kuruluşlarının ve hizmet sağlayıcılarının AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Çin dahil olmak üzere sunucularının ve tesislerinin bulunduğu başka bir ülkede saklanabilir ve/veya işlenebilir.


Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarımı


KVK Kanununda yer alan ve bu Politikada açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz HUKUKİBOT tarafından aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarımı


HUKUKİBOT bu doğrultuda KVK Kanununun öngörülen düzenlemelerine uygun hareket etmektedir. HUKUKİBOT bu Politikada açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. HUKUKİBOT tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları


Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde HUKUKİBOT, İş ortakları, hizmet aldıkları ile tarafınıza verilen hizmetin gerçekleştirilmesi amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek ve politikada yazan amaçlarla sınırlı olarak; ortaklar ile HUKUKİBOT’un ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak; yetkili özel hukuk kişileri ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı gerçekleştirebilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


Haklarınız


KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,


Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,


Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,


Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktarılıyorsa, aktarılan üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,


Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,


Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,

İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,


İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz.


Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize www.hukukibot.com adresinden, info@hukukibot.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz.


POLİTİKANIN YAYINLANMASI, SAKLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ


Politika, internet sayfasında kamuya açıklanır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir, revizyon tarihi ile bu sayfada yayınlanmaktadır.


POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI


Politika, HUKUKİBOT’un internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak eski nüshaları HUKUKİBOT Kararı ile iptal edilerek en az 5 yıl süre ile saklanır.

BEYANLARIMIZ


Hizmetlerimizde sunduğumuz cevaplar içtihat, mevzuat, hukuki analiz, literatür, makaleler, tezler ve incelemeler

kişisel verileri içerebilir. Bu tür kişisel verilerin ilgili metinlerde yer almalarında HUKUKİBOT olarak tarafımızın herhangi bir yetkisi ve yükümlülüğü olmadığını belirtmek isteriz. Bu bilgiler, ilgili kamu kurumları, yazarlar vb. tarafından ilgili metinlerde bırakılan kişisel verilerdir ve bu metinlerde yer alan kişisel veriler üzerinde hiçbir yetkimiz yoktur.

ÇEREZLER


HUKUKİBOT olarak internet sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Nasıl etkileşim kurduğunuza bağlı olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere çerezler vasıtasıyla sunucularımız, çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanımı aracılığıyla aşağıdaki verileri toplayabilir. Tercihlerinizi ve ayarlarınızı saklamak, oturum açmanıza yardımcı olmak, hedefli reklamlar sağlamak ve site işlemlerini analiz etmek için çerezleri ve diğer teknolojileri kullanabiliriz.


Bu metin kapsamında açık rızanız alınmış olarak kişisel verileriniz çerezlere kaydedilebilmektedir, açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz çerezlere son vermek isterseniz, yukarıda yer alan kanallar vasıtasıyla açık rızanızı geri alabilirsiniz.

Çerezler vasıtasıyla şu bilgiler kaydedilebilir,


IP adresi, log kayıtları, kullanıcının internet sitesindeki kullanım kayıtları, giriş bilgileri, izleme geçmişi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi ve cihazınızda kurulu diğer yazılımlar, mobil platform ve benzeri cihaz tanımlayıcı ve diğer teknik tanımlayıcılar gibi bilgisayar, cihaz ve bağlantı bilgileri, hata raporları ve performans verileriniz,


Kullandığınız özellikler, seçtiğiniz ayarlar, tarih ve saat damgası ve yönlendirme ve çıkış sayfaları, kullandığınız arama terimleri ve hizmette ziyaret ettiğiniz veya aradığınız sayfalar dahil olmak üzere URL tıklama akışı verileriniz gibi kullanım verileriniz,

Konum duyarlı servisler için daha alakalı içerik sağlamak için cihazınızın bulunduğu bölge, şehir, ilçe bilgileriniz.


Bilgisayarınızda bulunan çerezleri tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebilirsiniz. Ancak, belirli tanımlama bilgilerini engellerseniz, kaydolamayabilir, oturum açamayabilir veya belirli bölümlere erişemeyebilir veya verilen hizmetten tam olarak yararlanamayabilirsiniz.